اين روزها می گويند بنويس!

  • فال گرفتم. خوب آمد. بهش گفتم که فالش خوب آمده. تعبیرش را امروز خبر داد.خوب نبود. شاید از آنهاییست که . . . از قسمت می گفت و تقدیر.می گفت کاش فقط همین باشد.
  • کمی کار مانده برای زندگی کردن. همیشه می گوید کم زندگی می کنی. یا حتی زندگی نمی کنی!
  • از اینکه در تاریکخانه عکس ظاهر کنم متنفرم. در تاریکخانه را که می بندم انگار دارم خفه می شوم. می خواهم بدوم بیرون. خدایا تاریکی تلخ است این همه؟ پس چرا شبها زیباست. نمی دانم از تاریکی اش بدم می آید یا از تنهایی اش!
  • گاهی دلم می خواهد از قوانین دانشگاه سر کشی کنم. دلم می خواهد کلاس نروم. مریضهای بخش را ول کنم به امان خدا و بروم. دلم یک گردش و تنوع می خواهد. لازم دارم.ولی نمی دانم کی! کجا! با کی! شاید درست شوم.این احتیاط است که نگهم می دارد.
  • کاش یهویی یه هفته همه جا را تعطیل کنند. شیرینی ماندن در خانه را بدجوری لازم دارم!

 

این روزها به امید سفر مشهد ادامه می دهم. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(ع)

/ 10 نظر / 5 بازدید

به تاريکی شب قسمت می دهم که ۲آ کنی برايم !!

انسی

همون موقع دلم نيومد بهت بگم ولي فال گرفتي ولي شايد واقعا خوب باشه اينو ما نميفهميم! تازه تعطيل كردن كاري نداره كار هر روز منه كافيه بخواي !

انسی

يه ولي اضافه است.

مائده

جوابم اين بود: تو مثل هميشه خوبی! بايد بخوانم . هم تبارک و هم قاف.

خوش به سعادتت... همين 2 دقیيقه پيش داشتم به مامانم می گفتم: دلم بدجوری هوس زيارت کردم... نمی دونم چه کردم که نمی طلبند، دعا کن... دعا کن همه رو بطلبند، ما رو هم روش.

کرده

مائده

بهتره هر کسی اسم داشته باشه.بی نام مانده خوب نيست!

باران

اين جا يک هويی يک هفته تعطيل بد جوری دلم بيرون رفتن می خواهد از خانه... هر جا که اين جا نباشد!

سنجاقک

السلام عليک يا علی بن موسی الرضا (ع)! به حرمت لحظه لحظه نفس هامون تو اون بهشت زمينی ،‌به اشکامون که باهم، هم غصه بودن تو بارون فطر امسال و به همه قدمهايی که با هم تو صحن و سرای آقا برداشتيم ... منو يادت نره ! همسفر هميشگی مشهد الرضا. اين بار دلم رو همراهت می فرستم.