در یک روز بارانی

و امروز درمیانه بررسی سیستم های ارائه خدمات سلامت و ارائه مقاله اپیدمیولوژی شکستگی های فک و صورت در ایران وجهان، 27 ساله شدم!
به همین سادگی!

/ 1 نظر / 18 بازدید
(م)م.ش

چـه تـوان کـرد کـه عـمـر اسـت و شـتـابـی دارد