شعور از آن دسته چیزهاییست که میشود سالها ادای داشتنش را در آورد و عصانیت از آن ایستهای بازرسیست که بدجوری مشت بی شعور را باز می کند!

/ 1 نظر / 5 بازدید