سمت نگاه

از بیرون که نگاه می کنم می بینم دیگر چه می خواهی؟ خوبی؟ خوشبختی؟ امنیت؟ زندگی؟ 

همه هست. دیگر چه میخواهی؟

 

از درون که نگاه می کنم شک می کنم. به چه زنده ام وقتی این همه درد هست. به چه؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
لعیا اعتمادسعید

اگه سعی کنیم همه چیز رو فقط برای او بخواهیم ..هر چه باشد خوب است.و آن وقت چه از بیرون نگاه کنی چه از درون،همه چیز زیباست.