درست همان لحظه که فکر می کنی تصمیم درست را گرفته ای، یک چیزی یادت می آید؛ حرفی را که سالها گفته ای ، توصیه ای که به هر که دوستش داشته ای کرده ای و حالا خودت می خواهی خلافش عمل کنی!

خودت را می نشانی روی صندلی مقابل و بعد می آیی این طرف و می گویی: " اعتقاد نداری به عقیده ات؟ "

آن طرفی جواب می دهد:" چرا! "

سوال می کنی:" پس چه کار می کنی؟ 2 تا درست در یک زمان مقابل هم نمی ایستند. خودت باش. بلند شو. برو چند قدم عقب تر."

خود روی صندلی مقابل یادش می آید کلاس زیست سال سوم را. معلمی که اگر چه عجیب بود حرف خوب هم گاهی می زد! نه برای زیست که برای زندگی! می گفت: " اگر رفتی پای تخته و جو مسئله تو را گرفت، بیا عقب. تا نزدیک صندلیت. نه اینکه بنشینی، نه. خوب نگاه کن. جامع نگاه کن و بعد بدو برو جواب را روی تخته بنویس و با افتخار کنارش بایست.

خود صندلی مقابل دستش را روی میز گذاشته. دستت را دراز می کنی . گرمای کف دستت را تقدیم به سرمای پشت دست خودی می کنی که باید بدود و جواب مسئله را بنویسد.

/ 3 نظر / 5 بازدید

11 بهمن ............

اصلنم شوخی ندارم!. خیلی ام جدی ام. پیتزام می خوام. از نوع پنجره ای. اینها همه ضامن سلامتشه[شیطان]

11 بهمن

تقویم و دیدم روز و ساعتش خوبه اومد داره ها!‌به مبارکی. بله میریم که داشته باشم 11 بهمن رو ... هورا[تایید]