عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

Carpe Diem

Come my friends

Tis not too late to  seek  a newer world.

For my purpose holds

To sail beyond the sunset and though

We are not that strength which in old days.

Moved earth and heaven . That which we are. We are :

One equal temper of heroic hearts

Made weak by time and fate,  but strong in will.

To strive, to seek,  to find and not to yield.

 

Alfred lord Tennyson

 اين ترجمه هم برای دوستانی که خواسته بودند:

بیایید دوستان من

برای جستجوی دنیایی تازه دیر نیست

می خواهم

در ورای غروب بادبان برافرازم...وگرچه

دیگر قدرت روزهای پیش تر را نداریم

زمین و زمان را بر هم می زدیم

اکنون دیگر این گونه ایم. همین گونه!

با قلب هایی جسور و همسان

پایمال زمین و سرنوشت، اما راسخ در اراده

برای تلاش، جستجو، یافتن، اما خسته نشدن!

   + مائده ; ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢٠
    پيام هاي ديگران ()