عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

سمت نگاه

از بیرون که نگاه می کنم می بینم دیگر چه می خواهی؟ خوبی؟ خوشبختی؟ امنیت؟ زندگی؟ 

همه هست. دیگر چه میخواهی؟

 

از درون که نگاه می کنم شک می کنم. به چه زنده ام وقتی این همه درد هست. به چه؟

   + مائده ; ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۸
    پيام هاي ديگران ()