عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

در روز معلم

از آدم های نفهم زورگو متنفرم.

از آدم های نفهم زورگو متنفرم.

 از آدم های نفهم زورگو متنفرم.

 

رسول یونان در شب شعر ترانه گفت:

 معلم ها احمق ترین آدم ها هستند. این را من نمی گویم.

و بعدش روز معلم را تبریک گفت.

امروز جمله ای نوشته بودم برای رادیو. البته برای تمرین. ولی استاد زیادی جدی اش گرفت. و حتی به سردبیر برنامه وصلم کرد.بی واسطه!
 آقای حسیخانی پای تلفن زیادی پاک و معصوم می زد.و ریحانه می گوید خوب ملت را سر کار می گذارد!

   + مائده ; ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/۱٢
    پيام هاي ديگران ()