عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

و مهر روزهایی دارد پر خبر و پر التهاب... کاش خوب

به جز 89 و نود و یک تمام اول مهرهای از 7 سالگی ام را در مدرسه و دانشگاه 
سپری شده. دیروز هم بدین منوال. دانشکده فعلی و سابق... 

حس دیدن جدیدالورودهای پزشکی تووی فضای سبز محوطه علوم پزشکی 
تهران و ذوقی که داشتن.

دم در با چنان ذوقی وارد می شدند که نگو... جشن تالار ابن سینا....
امیدوارم روزهای خوبی برای ما و انها در پیش باشد.
دعای خیر بخوانید و در فراز کنید.

   + مائده ; ٤:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢
    پيام هاي ديگران ()