عینکی

روزنوشت های یک دندانپزشک بی تجربه

 

کوتاه می نويسم .چون خداحافظی کوتاه است.

سرتان را درد آوردم باقی شعر هم باشد طلب شما و شايد بهانه ای برای من که برگردم. جای ديگری برای دل خودم می نويسم. بايد از سجاد تشکر کنم که جای به اين خوبی برايم ساخت. زحمت کشيد.

باور کن قدر ناشناس نيستم. اينجا نمی توانم بنويسم. ولی باز هم ممنونم.

باران از تو هم تشکر می کنم.

 اين سه ماه اتفاقات زيادی افتاد. و من ....

بگذريم .از دوستان ديگری هم که تحملم کردند متشکرم .

خداحافظی نمی کنم. شايد برگشتم. الله اعلم.

يا حق!

   + مائده ; ۳:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/۱۱
    پيام هاي ديگران ()